เกี่ยวกับโรงเรียน


โรงเรียนจินดาพร เปิดทำการสอนแผนกอนุบาล และแผนกประถมศึกษา เป็นเครือเดียวกับโรงเรียนจินดาพงศ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน รวมทั้งได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจาก สมศ. เน้นทั้งด้านความพร้อม การจัดประสบการณ์ และเสริมวิชาการให้เด็กตามวัยของเขา เพื่อเตรียมเด็กเข้าโรงเรียนที่มีชื่อเสียง เช่น จินดาพงศ์ อัสสัมชัญ เซนต์คาเบรียล เซนต์โยเซฟ และเครือสาธิตทุกแห่ง

อนึ่ง เด็กสามารถเข้าเรียน ป.1 ที่โรงเรียนจินดาพงศ์ ซึ่งเป็นเครือเดียวกันได้ทันทีโรงเรียนจินดาพงศ์เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ เปิดสอนชั้นเตรียมอนุบาล - ประถม 6 บนเนื้อที่ 9 ไร่เปิดสอน 2 หลักสูตร คือหลักสูตรปกติ และหลักสูตร MiniEnglish Program

นโยบายโดยย่อของโรงเรียน คือการพัฒนาเด็กให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีระเบียบวินัย มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

โรงเรียนจินดาพร สถานที่สะอาด บรรยากาศร่มรื่นเต็มไปด้วยต้นไม้นานาชนิด อาคารเรียนทันสมัย เป็นโรงเรียนที่มีมาตรฐานการสอนสูง ได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้ปกครองอย่างมาก ค่าเล่าเรียนต่ำ เบิกได้ และไม่มีการเรียนเก็บเงินกินเปล่าใดๆทั้งสิ้น ท่านจึงมั่นใจได้เมื่อส่งบุตรหลานเข้าศึกษาที่โรงเรียนจินดาพร

ปรัชญาโรงเรียน

การเรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม รักความสะอาด

 

เป้าหมายสูงสุดของโรงเรียน

นักเรียนดี มีคุณภาพสูงสุด

จุดเด่น
  • มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ
  • ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบของนักเรียน
  • ดูแลความปอดภัย และเอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิด
  • ผู้บริหาร และครูมืออาชีพ ทั้งครูไทย และครูต่างชาติ
  • อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องประกอบ สวยงามทันสมัยติดตั้งเครื่องปรับอากาศทุกห้อง
  • มีสระว่ายน้ำมาตรฐาน ระบบน้ำเกลือ ไว้บริการนักเรียนอย่างเพียงพอ

 

ทีมผู้บริหารมืออาชีพ
ภารกิจของโรงเรียนจินดาพร


โรงเรียนจินดาพร มีภารกิจที่สำคัญยิ่งอันหนึ่งที่จะให้การศึกษา และเตรียมความพร้อมทุกด้านให้แก่เด็ก เราถือว่า " เด็กคือทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่ายิ่ง " อันตึกอาคารบ้านเรือนที่ใหญ่โตจะมีความคงทนถาวร ย่อมขึ้นอยู่กับรากฐานอันมั่นคงฝังลึกลงในดินฉันใดอนาคตของบุตรหลานของท่านจะก้าวหน้าสู่เป้าหมายสูงสุดของชีวิต ก็ต้องอาศัยสถานศึกษาที่มีคุณภาพฉันนั้น โรงเรียนจินดาพร พร้อมเสมอที่จะให้สิ่งเหล่านี้แก่บุตรหลานของท่าน