หลักสูตรประถมศึกษา


1. หลักสูตร  ESL (English as Second Languate)

  • สอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ
  • สอนเป็นภาษาอังกฤษเพิ่มเติมโดยครูต่างชาติ 10 คาบต่อสัปดาห์ (ภาษาอังกฤษ 5 คาบ , คณิตศาสตร์ 3 คาบ , วิทยาศาสตร์ 2 คาบ)
  • ยังคงความแข็งแกร่งทางวิชาการ และได้ทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
  • สอนภาษาจีนโดยครูเจ้าของภาษาไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 

2. หลักสูตร MEP (Mini English Program)

  • สอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ
  • สอนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมโดยครูต่างชาติ 5 คาบต่อสัปดาห์
  • สอนภาษาจีน โดยครูเจ้าของภาษา ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

นอกจากนี้ยังมีวิชาพิเศษอื่นๆ คือ คอมพิวเตอร์, นาฏศิลป์, ดนตรี

พลศึกษา (มีสระว่ายน้ำบนอาคาร) และภาษาจีน " ชั้นเรียนที่เปิดสอนตั้งแต่ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 "