หลักสูตรอนุบาล


1. หลักสูตร MEP (Mini English Program)

  • สอนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
  • สอนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมโดยครูต่างชาติ 5 คาบต่อสัปดาห์
  • สอนภาษาจีนโดยครูเจ้าของภาษา ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

2. หลักสูตร RP (Regular Program)

  • สอนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
  • สอนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมโดยครูต่างชาติ 1 คาบต่อสัปดาห์
  • สอนภาษาจีนโดยครูเจ้าของภาษาไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม


" ชั้นเรียนที่เปิดสอน เปิดสอนตั้งแต่เตรียมอนุบาลถึงชั้นอนุบาลปีที่ 3 "